Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn thêm về câu bị động có dạng N-V trong Tiếng Việt

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Tóm tắt


   Bài viết xem xét, trao đổi về câu bị động có dạng N-V trong Tiếng Việt, kiểu câu gồm hai thành tố chính: một danh từ (cụm danh từ) về nghĩa biểu hay nghĩa sâu chỉ đối thể hoạt động (được kí hiệu là N) và một động từ ngoại hướng (được kí hiệu là V) 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống