Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

So sánh tu từ trong "lượn slương" của người Tày

LÊ THỊ NHƯ NGUYỆT

Tóm tắt


    Bài viết tìm hiểu biện pháp so sánh tu từ trong "lượn slương" của người Tày.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống