Chi tiết về Tác giả

Anh, Cái Ngọc Duy Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

  • S. 7 (2013) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Thiết kế khoá học tiếng Anh chuyên ngành dựa trên kết quả phân tích nhu cầu người học
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống