Chi tiết về Tác giả

Anh, Lê Thị Lan Đại học Hồng Đức, Thanh Hoá

  • S. 10 (2011) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Vai nghĩa thời gian và vai nghĩa không gian của trạng ngữ trong câu đơn tiếng Việt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống