Chi tiết về Tác giả

ANH THỤC, NGUYỄN

  • S. 10 (2015) - BÀI BÁO
    Bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy văn hóa trong môn Đất nước học Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF
  • S. 10 (2015) - BÀI BÁO
    So sánh các giới từ 朝, 往, 向 trên cơ sở tính chất của động từ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống